Obchodné podmienky

Úvod KontaktObchodné podmienky

OBCHODNÉ PODMIENKY

1. Údaje o prevádzkovateľovi Jana Dobrotová EZOTERICKÁ ŠKOLA, ďalej len "predávajúci".

 • 1.1 Predávajúcim je Spoločnosť Jana Dobrotová EZOTERICKÁ ŠKOLA, so sídlom Dražkovce 66, 038 02, IČO 40041964, zapísaná v ŽR Okresný úrad Martin, číslo živnostenského registra: 602-2216
  • DIČ: 1045462891
  • tel.: +421 904 561 002
  • e-mail: dobrotova.jana@gmail.com
  • (ďalej len "predávajúci")
 • 1.2 Kupujúcim je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá akýmkoľvek spôsobom kontaktuje predávajúceho s úmyslom kúpy tovaru / služby, ktorý predávajúci ponúka.
 • 1.3 Používaním web-stránok internetového obchodu predávajúceho a potvrdením objednávky dáva kupujúci súhlas s týmito Obchodnými podmienkami.
 • 1.4 Tieto Obchodné podmienky sú platné až do vydania nových Obchodných podmienok.

 

2. Cena tovaru

 • 2.1 Predávajúci nie je platcom DPH.
 • 2.2 Všetky ceny za tovar a služby a všetky poplatky v internetovom obchode sú uvádzané s DPH ( nie sme platcami DPH ) .
 • 2.3 K základnej cene objednávky je pripočítaná cena za dopravu tovaru podľa toho, aký spôsob doručenia si kupujúci vyberie. Balné je zahrnuté v cene dopravy.

3. Objednávka tovaru

 • 3.1 Tovar môže kupujúci objednávať nasledovne:
 • b) zaslaním e-mailu s uvedením požadovaného tovaru na e-mail dobrotova.jana@gmail.com  
 • 3.2 Po odoslaní objednávky bude Vaša objednávka spracovaná a na Váš e-mail bude obratom doručené potvrdenie o prijatí objednávky. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa ust. § 3 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako "Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru"). Na Vami uvedenú e-mailovú adresu Vám budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom Vašej objednávky.
 • 3.3 Odoslaním objednávky sa kupujúci zaväzuje prevziať objednaný tovar a zaplatiť za tovar dohodnutú cenu.
 • 3.4 Predávajúci sa zaväzuje dodať správny druh a množstvo tovaru alebo služby v dohodnutej cene podľa objednávky.
 • 3.5 Zrušenie objednávky je zo strany kupujúceho možné do 24 hodín od objednania tovaru bez udania dôvodu. Kupujúci môže objednávku zrušiť v Zákazníckej sekcii na web-stránke predávajúceho, telefonicky alebo e-mailom. Po overení splnenia podmienok zrušenia objednávky potvrdí predávajúci kupujúcemu storno objednávky e-mailom alebo telefonicky. V prípade, že už bola suma za objednaný tovar uhradená, predávajúci zašle peniaze späť na bankový účet kupujúceho, alebo ich doručí iným spôsobom, ktorý si spolu dohodnú.
 • 3.6 Predávajúci má právo zrušiť objednávku v prípade, keď nie je možné zabezpečiť objednaný tovar / službu. V takomto prípade kupujúcemu ihneď vráti uhradenú sumu v plnej výške, alebo mu ponúkne náhradný tovar, alebo iné riešenie, ak s tým kupujúci súhlasí. Predávajúci má právo zrušiť objednávku tiež v prípade, ak sa nemôže skontaktovať s kupujúcim (chybne uvedené alebo neuvedené kontaktné údaje, nedostupnosť, ...)
 • 3.7 Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje , že predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa ustanovenia § 3 odsek 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa pre predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

4. Platobné a dodacie podmienky

 • 4.1 Platiť za tovar môže kupujúci:
 • a) prevodným príkazom zo svojho účtu
 • b) priamym vkladom v hotovosti na účet predávajúceho
 • 4.2 Platba je možná v mene EUR
 • 4.3 Tovar štandardne dodávame len v rámci Slovenskej republiky. Tovar do ostatných štátov EU odošle predávajúci len po dohode s kupujúcim. Cena za dopravu mimo územia SR bude kupujúcemu oznámená e-mailom ešte pred odoslaním objednaného tovaru.
 • 4.4 Daňový doklad (faktúru) posiela predávajúci kupujúcemu spolu s tovarom.
 • 4.5 Dodacia lehota na tovar v ponuke predávajúceho je vo väčšine prípadov 10 pracovných dní od potvrdenia objednávky, maximálna doba dodania je 14 dní alebo po dohode s kupujúcim sa môže predĺžiť. O predĺženej dodacej lehote a termíne dodania bude predávajúci kupujúceho informovať pri potvrdení objednávky telefonicky/emailom. Ak kupujúcemu nevyhovuje oznámená predĺžená dodacia lehota, má možnosť stornovať objednávku v súlade s bodom 3.5 týchto Obchodných podmienok.
 • 4.6 O odoslaní / expedovaní tovaru bude predávajúci informovať kupujúceho e-mailom.
 • 4.7 Predávajúci zabezpečuje dopravu tovaru v rámci Slovenkej republiky spôsobom, ktorý si kupujúci vyberie z ponúkaných možností v objednávke:
 • a) Slovenskou poštou
 • b) Packetou
 • c) osobný odber – po dohode s predávajúcim
 • 4.8 Cena za dopravu tovaru na určené miesto je nasledovná:
 • a) dodanie Slovenskou poštou (2. trieda) podľa hmotnosti 2,30 - 3,90 € alebo balík na adresu 4,20 € / na poštu 3,20 €
 • b) dodanie Packetou Z-BOX / POINT 2,70 €
 • c) osobné prevzatie v mieste pre osobné odbery predávajúceho je bez poplatku
 • 4.9 Miesto odberu je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie tovaru na určené miesto.
 • 4.10 Tovar je primerane zabalený a zabezpečený. Kupujúci je povinný pri preberaní tovaru skontrolovať neporušenosť zásielky a v prípade poškodenia zásielku od doručovateľa neprebrať. Kupujúci aj predávajúci sa takto vyhnú zbytočným nákladom na prípadnú reklamáciu tovaru
 • 4.11 Spolu s tovarom dodá predávajúci kupujúcemu faktúru (daňový doklad). Faktúra slúži zároveň ako dodací list. Predávajúci taktiež dodá spolu s tovarom návod na obsluhu a záručný list ak to vyžaduje povaha tovaru.
 • 4.12 Za tovar zodpovedá predávajúci až po jeho prevzatie kupujúcim. Tovar sa považuje za prevzatý spotrebiteľom okamihom, keď spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa:
 • a) tovary objednané spotrebiteľom v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný
 • b) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu
 • c) tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru
 • 4.13 V prípade väčšieho záujmu sa môže stať, že predávajúci bude mať nedostatok tovaru skladom a tak objednaný tovar môže kupujúcemu dodať postupne v niekoľkých balíkoch, pričom poštovné a balné platí kupujúci ako za jeden balík.

5. Odstúpenie od zmluvy. Vrátenie tovaru

 • 5.1 Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je
 • a) poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom kupujúceho a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby a dodaniu tovaru kupujúcemu
 • b) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa

6. Reklamácie a záručné podmienky

 • 6.1 Vybavovanie reklamácií sa riadi záručnými podmienkami konkrétneho tovaru, Obchodným zákonníkom a príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a osobitnými predpismi.
 • 6.2 Záručná doba na všetok ponúkaný tovar v internetovom obchode predávajúceho je 24 mesiacov s výnimkami stanovenými zákonom. Na uplatnenie práv zo zodpovednosti za chyby (reklamáciu) vždy postačuje doklad o zakúpení (priložená faktúra).
 • 6.3 Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo jej častí) spôsobené používaním, mechanické poškodenia výrobku spôsobené kupujúcim, nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, spôsobom iným ako bol uvedený v návode na používanie, zanedbaním starostlivosti a údržby o tovar, poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, používaním tovaru v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi alebo iným porušením záručných podmienok. Zo zodpovednosti sú taktiež vyňaté chyby alebo poškodenia výrobku, ktoré vznikli pri živelnej pohrome.
 • 6.4 Reklamovaný tovar je kupujúci povinný doručiť na reklamáciu čistý, mechanicky nepoškodený, s kópiou faktúry, prípadne dodacieho či záručného listu. Kupujúci je povinný spolu s tovarom zaslať aj popis chyby vo formulári, ktorý poskytuje predávajúci TU:
 • 6.5 Reklamáciu tovaru vybavuje predávajúci bez zbytočného odkladu, maximálne však do 30 dní od dátumu doručenia reklamácie kupujúcim resp. prepravnou spoločnosťou.

       6.6 POSTUP KUPUJÚCEHO PRI REKLAMÁCII:

 • 6.6.1 Kupujúci čo najskôr po zistení chyby výrobku odošle tento výrobok doporučene na adresu predávajúceho uvedenú v bode 1 spolu s kópiou dokladu o kúpe a reklamačným protokolom s popisom chyby výrobku.
 • 6.6.2 V situácii, keď je tovar potrebné zaslať predávajúcemu, koná kupujúci tak, aby bol tovar zabalený do vhodného obalu, ktorý bude tovar dostatočne chrániť, vyhovuje nárokom na prepravu tovaru a označí zásielku príslušnými symbolmi.

Adresa na zasielanie reklamácií:

 • Jana Dobrotová EZOTERICKÁ ŠKOLA, Dražkovce 66, 038 02
 • 6.7 V prípade, že bol reklamovaný tovar poslaný poštou prípadne prepravnou spoločnosťou, dopravné náklady spojene s odoslaním reklamácie na adresu predávajúceho hradí kupujúci. Odoslanie reklamovaného tovaru späť zabezpečuje predávajúci poštou na svoje náklady. Akýkoľvek iný spôsob prepravy reklamovaného tovaru späť, na vyslovenú žiadosť kupujúceho hradí kupujúci.
 • 6.8 Za vybavenie reklamácie sa považuje odovzdanie výrobku kupujúcemu po oprave, výmene alebo zamietnutí reklamácie.

Informácia o alternatívnom riešení sporov - ARS

 • 6.9 Pokiaľ kupujúci nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je napríklad Slovenská obchodná inšpekcia, Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27, https://www.soi.sk alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke https://www.mhsr.sk); kupujúci má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. Kupujúci sú oprávnení použiť platformu riešenia sporov on-line (ďalej len ako "RSO") na riešenie svojich sporov, v jazyku, ktorí si zvolia. Kupujúci môže na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu RSO, ktorá je dostupná na webovej stránke TU:
 • Kupujúci pri predkladaní podania v platforme RSO vyplní elektronický formulár sťažnosti. Informácie, ktoré predloží, musia byť dostatočné na určenie príslušného subjektu alternatívneho riešenia sporov on-line. Kupujúci môže priložiť dokumenty na podporu svojej sťažnosti.

7. Záverečné ustanovenia

 • 7.1 Dozor nad poskytovaním služieb vykonáva napr. Slovenská obchodná inšpekcia, Predmestská 71, P. O. BOX B-89, 011 79 Žilina. (nájdete ho na https://www.soi.sk/sk/Kontakt.soi)
 • 7.2 Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku
 • 7.3 Zaškrtnutím políčka pred odoslaním objednávky kupujúci vyjadruje, že sa oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, v plnom rozsahu porozumel ich obsahu a že s nimi súhlasí
Copyright 2024 © Online s Janou